Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Letní filmová škola

Oficiální pravidla SMS soutěže

Organizátor

Společnost R-PRESSE, spol. s r. o. se sídlem na adrese Křemencova 10, 110 00 Praha 1, IČ: 61457345, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27909 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem Soutěž Respektu a LFŠ (dále jen „Soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Společnost Erika, a.s. se sídlem Na Příkopě 9 – 11, Praha 1, IČ: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále jen „Erika“), poskytuje technický servis SMS služby.

Pojmy

Doba trvání Soutěže - časový úsek, během kterého se hlasuje o Výhru.

Hlas – 1 SMS určená telefonním číslem hlasujícího.

Výhra – jsou:

1. – 3. výhra - akreditace na LFŠ v hodnotě 1 100,– Kč a mikina Respekt

4. – 5. výhra - roční předplatné internetové verze časopisu Respekt v hodnotě 1 040,– Kč a tričko Letní filmové školy (dále jen LFŠ)

6. – 10. výhra - DVD Respektu a LFŠ (výběr ze dvou DVD: film Klubáci a školáci (režie Karel Slach), nebo záznam velkého koncertu z minulé LFŠ Pandurango)

11. výhra - tričko LFŠ a mikina Respekt

22 výherců (11 ze správných SMS zpráv, 11 ze správných odpovědí z webového formuláře) vylosujeme 10. 7. 2007, výherce soutěže a správné odpovědi zveřejníme 11. 7. 2007 na lfs.respekt.cz a výherce budeme kontaktovat.

Hlas vzniká

Zasláním SMS ve tvaru „RE x_x_x_x_x“ , kde x je odpověď na soutěžní otázku. Veškeré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 9000606. Číslo je společné pro všechny mobilní operátory.

Doba trvání SMS soutěže

Doba trvání SMS Soutěže je od 4. 6. 2007 12:00 hod. do 8. 7. 2007 23:59 hod.

Způsob a podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel této Soutěže v průběhu Doby trvání Soutěže Hlas v platném tvaru a tyto informace budou doručeny do SMS centra Eriky.

Organizátor ani Erika nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z operátorů mobilní sítě nebo poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání Soutěže dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v Soutěži tímto okamžikem.

Každý účastník může do Soutěže zaslat libovolný počet hlasů.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi nebo Erice, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí Výhry se svým zákonným zástupcem.

V případě výhry se Organizátor zavazuje řádně zaplatit všechny daně a poplatky z tohoto plynoucí.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Způsob určení výherce

Jedenáct výherců je vygenerováno systémem:

1. výherce n/11

2. výherce 2n/11

3. výherce 3n/11

4. výherce 4n/11

5. výherce 5n/11

6. výherce 6n/11

7. výherce 7n/11

8. výherce 8n/11

9. výherce 9n/11

10. výherce 10n/11

11. výherce 11n/11,

kde n je počet všech platných hlasů doručených do technického centra Eriky během Doby trvání soutěže. Výsledek dělení, který není celé číslo, se zaokrouhluje dolu na celé číslo, které určuje výherce. Hlasy jsou seřazeny dle času přijetí technickým centrem Eriky a každému doručenému hlasu je přiřazeno unikátní pořadové číslo. Výherce bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to na telefonním čísle za nějž byl hlas odeslán.

V případě, že si Výherce nepřevezme Výhru do 1. kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi.

Zpracování informací

Odesláním hlasu do Soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním hlasu do Soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Soutěže a marketingové účely organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21  zákona. Účastník dává odesláním Hlasu do Soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval hlas pro Soutěž, též za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

Všeobecné podmínky

Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese lfs.respekt.cz.

Cena jedné SMS zprávy je 6,– Kč včetně DPH.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].