Používáte nástroj pro blokování reklamy. Příjmy z reklamy umožňují naši existenci.
Podpořte nás a nástroj pro tento web vypněte (návod). Nebo si pořiďte předplatné a reklama se vám nebude zobrazovat. (E-shop)

Obtěžuje vás reklama?
Předplatitelům ji nezobrazujeme.

Reklama
 

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ DEFINICE A POJMY

1.1
Základem pro vznik právního vztahu mezi uživatelem internetových stránek týdeníku RESPEKT (dále jen uživatel) a vydavatelem internetových stránek týdeníku Respekt Publishing a.s., Křemencova 10, Praha 1 (dále jen vydavatel) je registrace jakýchkoliv služeb elektronické verze týdeníku RESPEKT (dále jen Služby) či učiněním objednávky předplatného předplatitelem u vydavatele (viz odstavec 5 – Předplatné tištěné a elektronické verze). Předplatitelé a uživatelé internetových stránek týdeníku RESPEKT tímto vyjadřují svůj souhlas se všemi podmínkami, definovanými těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen Podmínky).
1.2
1Vydavatel má právo kdykoli měnit Všeobecné podmínky, o jejich změně informovat buďto v tištěné podobě či na internetových stránkách týdeníku RESPEKT a musí tak učinit v dostatečném předstihu.
1.3
V případě nesouhlasu s těmito podmínkami v současné či budoucí podobě má předplatitel/uživatel právo zrušit veškeré závazky vůči vydavateli podle bodů 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 v odstavci Předplatné tištěné a elektronické verze.
1.4
Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit, zrušit či přerušit poskytování Služby, nebo v případě porušení těchto podmínek omezit počet přístupů či přístup samotný ke všem či částem poskytované Služby.

2. COPYRIGHT

2.1
Obsah internetových stránek týdeníku RESPEKT slouží výhradně k osobnímu, nikoli komerčnímu užití. Veškeré materiály, publikované jak v tištěné či elektronické podobě podléhají ochraně dle autorského zákona. Označení (logo) RESPEKT podléhá ochraně dle zákona o ochranných známkách. Kopírování, rozšiřování, publikování, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu, či stahování položek k tomu určených k jinému než osobnímu užití, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích, je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno (kontakt).
2.2
RESPEKT.CZ využívá agenturní zpravodajství ČTK a Neris s.r.o. Publikování či další šíření obsahu ze zdrojů ČTK a Neris s.r.o. je zakázáno bez písemného souhlasu ze strany ČTK nebo Neris s.r.o.

3. DISKUSNÍ FÓRA

3.1
V souladu s těmito podmínkami jsou uživatelé vyzývání ke slušnému chováním a jazyku v jednotlivých příspěvcích. Užitím hanlivých, obscénních, pornografických, obtěžujících výrazů, osobních útoků, nelegálních materiálů či záměrné narušování diskuse zasíláním opakovaných zpráv mimo kontext může vést k okamžitému, dočasnému či permanentnímu zrušení přístupu k části či k celé Službě.
3.2
Ke zrušení poskytování Služby uživateli může vést i užití diskriminačních výrazů rasy, vyznání, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, sociální aj.
3.3
Diskusní fóra slouží výhradně na nekomerční bázi. Užití jakékoli části je podmíněno písemným souhlasem vydavatele (kontakt). Zahlcování diskusních fór příspěvky propagačního charakteru (spam) může vést ke zrušení přístupu k části či celé Službě.
3.4
Uživatelé jsou plně zodpovědní za obsah každého svého příspěvku. I když každý příspěvek neprochází kontrolou vydavatele, vydavatel si vyhrazuje právo měnit, přemístit či smazat příspěvek, pokud splňuje jednu z výše uvedených porušení podmínek (bod 3.1, 3.2 a 3.3).

4. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

4.1
Vydavatelství týdeníku RESPEKT vyžaduje na svých internetových stránkách vyplnění e-mailové adresy v příslušných formulářích pro potvrzení či upřesnění objednávky (objednávek) předplatného či jiného zboží a pro následnou komunikaci.
4.2
Pro lepší informovanost uživatelů si může každý uživatel zvolit, zda-li si přeje zasílat novinky týkající se týdeníku RESPEKT (např. obsah nového čísla, marketingové akce, technická a uživatelská vylepšení internetových stránek apod.), a to vyplněním e-mailové adresy do příslušného formuláře. Přihlášení je na dobru neurčitou, resp. do doby odhlášení, které probíhá obdobným způsobem.

5. BLOGY

5.1
Užívání blogů se řídí Kodexem bloggera.

6. PŘIDRUŽENÉ ODKAZY

6.1
Internetové stránky týdeníku RESPEKT mohou obsahovat odkazy do sítě internet na stránky, zdroje či inzerenty týdeníku RESPEKT. Vydavatel nikterak neodpovídá za dostupnost ani obsah těchto stránek.

7. PŘEDPLATNÉ TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZE

7.1
Objednání předplatného
7.1.1
Základem pro vznik právního vztahu mezi předplatitelem a vydavatelem, je učinění objednávky předplatitelem u vydavatele.
7.1.2
Objednávku předplatného lze učinit vyplněním objednávky na internetových stránkách vydavatele či doručením vyplněného předplatitelského kupónu, a to písemně, faxem, elektronickou formou, popř. telefonicky.
7.1.3
Objednávku předplatného od nejbližšího možného vydání lze uskutečnit pokud je učiněna nejméně 5 dnů před datem vydání, nejpozději do středy 00:00 hod.Objednávka musí obsahovat:
7.1.4
Jméno (název) a adresu odběratele – fyzické či právnické osoby, které má být titul doručován, není-li tato osoba totožná s osobou předplatitele (objednatele).
7.1.5
Telefonní číslo předplatitele pro případ rychlého řešení reklamací především tištěné verze.
7.1.6
Počet výtisků tištěné verze, v elektronické verzi počet licencí. Objednávka, ve které není uveden počet výtisků/licencí (výtiskem se rozumí kus pro jednoho odběratele; licencí se rozumí počet přístupů pro jednoho uživatele) se považuje za objednávku 1 výtisku/licence každého, i zvláštního vydání titulu.
7.1.7
Termín zahájení doručování, nemá-li být doručování zahájeno ihned.
7.1.8
Termín ukončení doručování (konec předplatitelského období), jde-li o objednávku časově omezenou. Objednávka, ve které není vysloveně uveden požadavek na konec předplatitelského období se považuje za objednávku trvalou.
7.1.9
V případě elektronických verzí uživatelské jméno. (Toto uživatelské jméno a následně přidělené heslo opravňuje daného předplatitele ke vstupu do elektronických verzí. Účastníci se tímto zavazují nesdělovat jej třetím osobám. V případě zjištění úmyslného zneužití předplatitelem má vydavatel právo od předplatitelského vztahu okamžitě ustoupit. Zrušení předplatitelského vztahu neznamená zrušení závazku předplatitele uhradit případné dlužné předplatné vydavateli.)
7.1.10
Údaj o tom, zda je předplatitel účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví a nebo není-li účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví, zda žádá o vystavování účetních dokladů (dále společně „účetní jednotka“) a dále o tom, zda je plátcem daně z přidané hodnoty, včetně daňového identifikačního čísla a čísla bankovního účtu.
7.1.11
Podpis předplatitele, je-li objednávka činěna v písemné podobě či faxem, elektronickou formou s užitím elektronického podpisu.
7.1.12
Předplatitel je povinen neprodleně oznámit jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomene-li oznámení těchto změn nebo je oznámí opožděně, nese zodpovědnost za škody tím způsobené (např. dodávka titulů na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).
7.1.13
Předplatitel (včetně plátce) souhlasí s tím, aby údaje sdělené v objednávce byly použity pro potřeby vedení správy a doručování předplatného, jakož i marketingových akcí vydavatele.
7.2
Zavedení objednávky, dočasné a trvalé změny, přerušení a zrušení předplatného
7.2.1
V případě žádosti o dočasné a trvalé změny nebo přerušení předplatného je nutné informovat vydavatele písemně, faxem, elektronickou cestou či vyplněním příslušných formulářů na internetových stránkách vydavatele, v případě zrušení předplatného je nutné informovat vydavatele pouze písemně, faxem nebo vyplněním příslušného formuláře na internetových stránkách vydavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před datem účinnosti změny, nejpozději do středy 00:00 hod.
7.2.2
Vznikne-li předplatiteli nárok na vrácení části uhrazeného předplatného (např. na základě přerušení nebo zrušení předplatného, oprávněné reklamace za opožděné dodání, nedoručené nebo poškozené tituly, v případě elektronické verze technickými problémy na straně vydavatele či jeho smluvních partnerů, zajišťujících funkčnost elektronické verze apod.), bude mu příslušná částka dobropisována (předplatitel, který je účetní jednotkou obdrží příslušný účetní doklad – dobropis, je-li plátce daně z přidané hodnoty dobropis splňující náležitosti daňového dokladu) a započtena s předplatným vyměřeným na další předplatitelské období. Nelze-li nárok předplatitele započítat (např. pro ukončení předplatného, úmrtí předplatitele apod.), bude částka poukázána peněžní poukázkou nebo převodem na bankovní účet, avšak jen tehdy, přesahuje-li částka k vrácení 30,- Kč.
7.2.3
Daňový dobropis lze vystavit pouze po úhradě předplatného. Příjemce dobropisu (daňového dokladu) je povinen respektovat platná ustanovení příslušných daňových předpisů.
7.3
Předpis a úhrada předplatného
7.3.1
Jako podklad pro zaplacení předplatného obdrží předplatitel předpis předplatného vystavený vydavatelem, a to nejpozději do 2 týdnů od zavedení předplatitele do kmene předplatitelů vydavatelem (vyjma plateb uskutečněných platebními kartami přímo při objednávání titulu na internetových stránkách vydavatele), v případě automatického prodloužení předplatného nejpozději do 5 týdnů před začátkem dalšího předplatitelského období.
7.3.2
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného, kterým je, není-li určeno jinak, datum připsání předplatného na příslušný účet. Předplatitel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, obdrží po provedení úhrady předplatného daňový doklad vystavený vydavatelem.
7.3.3
Přístup do elektronických verzí je aktivován až po připsání částky předplatného na účet vydavatele.
7.3.4
Dojde-li k zahájení dodávky objednaného titulu, avšak předplatitel neuhradí předpis předplatného, vzniká vydavateli pohledávka za příslušným předplatitelem (vyjma nabídky na vyzkoušení předplatného). V případě neuhrazeného předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny a předplatitelský vztah zrušen. Zrušení předplatitelského vztahu neznamená zrušení závazku předplatitele uhradit dlužné předplatné vydavateli (vyjma nabídky na vyzkoušení předplatného).
7.3.5
Neuhrazení předplatného po zahájení dodávky objednaného titulu neznamená zrušení právního vztahu mezi vydavatelem a předplatitelem. Ke zrušení může v takovém případě dojít pouze úkonem vydavatele ve smyslu předcházejícího bodu všeobecných obchodních podmínek. Až do zaplacení předplatného zůstává majitelem již doručeného titulu vydavatel.
7.4
Dodávka objednaného titulu, reklamace
7.4.1
Doručování objednaného titulu předplatiteli bude zahájeno podle údajů na objednávce, popř. předpisu předplatného, přístup do elektronických verzí je aktivován až po připsání částky předplatného na účet vydavatele.
7.4.2
Předplatitel tištěné verze je povinen zajistit přístup ke své poštovní schránce, nebo není-li odběratel totožný s osobou předplatitele k poštovní schránce odběratele. V případě, že je schránka v uzamčených prostorech, předplatitel musí kontaktovat vydavatele, který zajistí domluvu doručovatele v příslušném místě s předplatitelem o předání klíče.
Schránka musí být řádně označena jménem (názvem) předplatitele nebo není-li odběratel totožný s osobou předplatitele jménem (názvem) odběratele, a musí umožňovat volné vložení objednaného titulu. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaného titulu tak, aby nedošlo k jeho mechanického poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. Schránka nesmí být v prostorách s volně pobíhajícími psy. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení.
7.4.3
Předmětem reklamace dodávek objednaného titulu může být nedodání předplaceného počtu výtisků, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nedodržení dne řádného dodání (den vydání plus doba nezbytně nutná k doručení) či znemožnění využití elektronické verze způsobené technickými problémy na straně vydavatele či jeho smluvních partnerů, zajišťujících funkčnost elektronické verze. Reklamace je možné uplatnit písemně, faxem, elektronickou poštou či vyplněním příslušného formuláře na internetových stránkách vydavatele.
7.4.4
Reklamace dodávky objednaného titulu musí být učiněna nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání, na opožděné reklamace nemusí být brán zřetel.
7.4.5
V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisku nedodaného řádně či na prodloužení předplatného.
7.5
Kontaktní adresa předplatitele
7.5.1
Pro účely doručování korespondence určené vydavatelem předplatiteli se kontaktní adresou předplatitele rozumí adresa předplatitele uvedená v objednávce předplatného. Neoznámí-li předplatitel adresu jinou, platí pro účely doručování, že korespondence se považuje za doručenou uplynutím 3-tího dne ode dne dojití korespondence na kontaktní adresu předplatitele, a to i tehdy, pokud se o dojití nedozvěděl. Změnu je možné provést písemně, faxem, elektronickou poštou či vyplněním příslušného formuláře na internetových stránkách vydavatele.

8. CENY A POPLATKY

8.1
Vydavatel si vyhrazuje právo změnit kdykoli cenu Služby či jejích jednotlivých částí, o jejich změně však musí informovat buďto v tištěné podobě či na internetových stránkách týdeníku RESPEKT a musí tak učinit v dostatečném předstihu.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1
Vydavatel zaručuje všem uživatelům a předplatitelům ochranu osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. Vydavatel nesbírá žádné jiné osobní údaje, než které mu uživatelé/předplatitelé poskytnou sami dobrovolně.
9.2
Vydavatel si vyhrazuje právo zaslat elektronickou poštou informace o změnách ve Službě či o změně cen(y) a žádosti o spolupráci při provádění průzkumu čtenosti/návštěvnosti internetových stránek týdeníku RESPEKT a jiné aktivity, které pomohou zvýšit kvalitu týdeníku RESPEKT ku spokojenosti uživatelů/předplatitelů. Vydavatel se zavazuje nepředávat takto získané informace třetím stranám.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem ohledně doručování tisku a správy předplatného včetně elektronické verze.
S textem těchto všeobecných obchodních podmínek se může každý zájemce seznámit v tištěné podobě v sídle vydavatele či na jeho internetových stránkách.
Smluvní vztah mezi předplatitelem/uživatelem a vydavatelem se řídí výlučně ustanovením českého obchodního zákoníku.

V Praze dne 24. října 2007

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte