Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

Otázky pro Jiřího Vačkáře

Na Vaše dotazy odpovídal náměstek ministra na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Přečtěte si celou diskusi. Nejen na téma Eurofondů.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Jiří Vačkář

:53Lojza KohosPane náměstku, přeji dobrý den. Má MMR nějakou představu, koho by chtělo náhradou za odcházejícího náměstka pro územní plánování, stavební řád a bytovou politiku Pávka? Co říkáte námětu Strany zelených, který se objevil v minulých dnech v tisku, nominovat do této funkce Ing. Evu Tylovou nebo Ing. Zuzanu Drhovou? Není v této souvislosti tristní, že není obsazena funkce ministra, který by v tom, s kým bude pracovat, měl mít důležité slovo?11:04Jiří VačkářMMR se řídí v průběhu času různými modely a pracovalo na úrovni 5-ti ale také jen tří náměstků. To je otázka vnitřního nastavení a přenesení působností na vrchní ředitele, nebo pod přímé řízení náměstků. Po náměstku Pávkovi jsem si přebral pod sebe územní plánování a stavební řád, protože jsem tuto sekci za pana ministra Gandaloviče řídil a pan nám. Kalous si přebral sekci bytové politiky, protože ji také za předešlého ministra řídil. Nevidím žádný důvod, že by situace měla být složitější, protože jsem ve svém úseku pověřil řízením mých sekcí ředitele Postráneckého a ředitele Tunku a věci fungují dále. Z tohoto důvodu není důležitý počet náměstků, k nominaci strany zelených - tato je mi známa, ale o dosazení případné náměstkyně za SZ budou rozhodovat politická jednání a toto mi nepřísluší hodnotit.:33PodluckýČT ve svém reportážním pořadu nedávno ukázala,že dřív.aféra jedné z Vašich předchůdkyň(pí.Jourové),byla asi zaranžovaná akce.Tak jak je to podle Vás se zneužitelností evropských fondů na nynějším MMR?11:08Jiří VačkářPokud se týká problematiky Budišov, chci v této věci říci zcela jednoznačně, že tato akce byla nažádost investorů zastavena a nebude realizována. Já nechci hodnotit podrobnosti, ale chci říci, že tak, jak tento vývoj ukázal, zneužitelnost evropských prostředků je velmi malá, protože my sice často nadáváme na postup vyřizování žádostí a kontrolní mechanismy, ale ony často brání zneužívání finančních prostředků. Úlohu exnáměstkyně Jourové nechci hodnotit.:14Tomas ZevlinJaky podle Vas mela restrukturalizace spravniho cleneni CR vliv na ziskani financnich prostredku obcemi? Jaka je dnes situace?11:10Jiří VačkářV rámci restrukturalizace správního členění došlo k výrazným změnám v oblasti financování obcí. Relativně velké prostředky byly přeneseny na kraje. Já osobně si myslím, že v současné době - přestože z oblasti zejména malých obcí zaznívají kritické hlasy, je situace lepší než tomu bylo doposud, protože zapojené evropské prostředky a navýšené procento dotací vyžaduje menší spolufinancování a tím větší šanci realizovat více akcí.:26Jiří PličkaAž bude všechny problémy kolem stavby nové Národní knihovny vyřešeny, lze na její stavbu získat nějaké peníze od EU?11:12Jiří VačkářStavba Národní knihovny je plně v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy. Já tyto věci nechci hodnotit, k nám by doputovaly pouze v případě, pokud by bylo vydána územně plánovací dokumentace a byly by vůči ní vzneseny různé námitky, ministerstvo by bylo odvolacím orgánem. Pokud se týká možnosti získání evropských finančních prostředků na tento záměr, chci říci, že to není možné, protože Praha se svými 151 procenty průměru EU nemůže čerpat z Cíle 1.:45Lena RoučkováMohu se někde přesně dozvědět, kolik financí má MMR k dispozici pro tento rok?11:33Jiří VačkářVčetně evropských fondů disponuje MMR cca 17 mld Kč, z toho národních zdrojů je 4,5 mld Kč.:15Mojmír KovářDobrý den, pane náměstku. 1-Představou exministra Radko Martínka bylo slučování nejmenších a malých obcí. Jaký je Váš názor na tuto problematiku ? 2-Různé typy samospráv v Evropě jsou funkcí daného historického vývoje. Tento byl, nejen v Československu, bolševikem silně narušen násilným posunem k centralismu ! Jaká je Vaše představa optimalizace našeho modelu pro současné podmínky, s cílem ekonomicky silných, subsidiárních regionů ? 3-Jak posuzujete vznik Sdružení místních samospráv ČR (Jihlava, 30.1. 2008) jako reakci na výzvu „Živý venkov“ - vzhledem k jeho vztahu k Sdružení měst a obcí ČR ?11:16Jiří VačkářOtázka na 1 - můj postoj ke slučování obcí je dluhodobě znám. Jsem zásadně proti tomuto kroku, na druhé straně z hlediska žádostí do evropských zdrojů a dalších, je třeba, aby se obce spojovaly v rámci svazku obcí a dalších útvarů, tak aby byly schopny si najmout odborníky pro tyto záležitosti, protože tam znalosti běžných obcí nestačí. Také je důležité, aby obce tzv. „trojky“ - malá města a městečka - napomáhaly v rozvoji celého území a pomáhaly těmto malým obcím, protože ony mají více úředníků a profesionálů a mohou více pomoci. Otázka 2 - v rámci Evropy existuje mnoho různých modelů uspořádání státní správy a samosprávy. U nás v průběhu let došlo k výrazné centralizaci do tzv. střediskových obcí. Po r. 1990 pak k velké decentralizaci. V rámci Evropy vidíme modely, kdy např. průměrná velikost obce v Holandsku je 27,5 tis. obyvatel a na druhé straně francouzský model, který se výrazně blíží k našim poměrům. Znám např. vývoj v Bavorsku, kde z původního modelu cca 7 tis. obcí po 15-ti letech za použití ekonomických nástrojů - a v závěru také zákonných nástrojů - skončili na 100 tis. obcích. Protože jsem v otázce č. 1 říkal, že jsem proti nedobrovolnému spojování obcí, budeme muset vytvářet různé podmínky pro optimalizaci modelu. Otázka 3 - sdružení místních samospráv ČR, které bylo založeno v Jihlavě a dle údajů organizátorů sdružuje 1100 obcí, vzniklo jako alternativa proti Svazu měst a obcí, který podle mkých údajů sdružuje cca 2800 obcí. Z tohoto vývoje nemám žádnou radost, protože obdobnou situaci mám v oblasti cestovního ruchu, kde máme dvě asociace cetovních kanceláří, které se proti sobě vymezují a nevytváří to nikdy hodnověrný obraz. Já chápu zejména malé obce, že se ve svazu, kde ve vedení jsou především zástupci velkých měst se zcela nenalézali a neviděli, ale na druhé straně z toho pravděpodobně poplynou rozdíly. Je to jejich plné právo, dále se nebudu vyjadřovat.:48Radek VotavaJsou pane náměstku nějaké tabulky na to kolik peněz z fondů by mělo být použito na financování vzdělávání a kolik jich bude proudit do „betonu“ (dálnice, nové budovy…)?11:25Jiří VačkářPokud se týká problematiky mezi „tvrdými“ (infrastrukturními projekty) a „měkkými“, převážně určenými do oblasti vzdělávání, lze konstatovat, že pochopitelně převážná většina je směrována do oblasti budování infrastruktury. Pokud bychom mohli takto volně říci  - zhruba 15 procent je určeno do oblasti tzv. „měkkých“ projektů. Přesná čísla najdete v jednotlivých programech na www.strukturalni-fondy.cz.:58J. CvykraJak se MMR připravuje na předsednictví v radě EU? Bude to znamenat i nutnost nějakých personálních změn? Navýšení počtu zaměstnanců?11:27Jiří VačkářPokud se týká předsednictví v radě EU - rozhodující koordinační úlohu má mpř. vlády pro evropské záležitosti, pan Vondra, který koordinuje celkovou kampaň za ČR. Na předsednictví se připravujeme  - zrovna dnešního dne na poradě vedení budeme probírat uvedenou problematiku. Co se týká personálních změn - pod pana náměstka Půčka bude soustředěna celá problematika předsednictví a dojde k posunům mezi sekcemi pro evropské záležitosti a náměstkem Půčkem. Z hlediska navyšování počtu zaměstnanců nedojde k žádným dramatickým navýšením, pouze budeme doplňovat o některé odborníky s dobrými jazykovými zinalostmi.:44Ivan BuštíkJe to tak, že nejprve se přidělují finance na projekty předložené ke spolufinacování z EU a teprve podle výsledku se pak přidělují prostředky z národních zdrojů?11:31Jiří VačkářK této záležitosti: oproti minulému plánovacímu období dochází k výrazným změnám ve financování, tzn. že z financování ex post se přechází na model tzv. průběžného financování. Je běžné, že etapy projektů se nejdříve proplatí z národních zdrojů a pak jsou refundovány ze zdrojů EU. Tento model bude jednodušší a zejména pro obce bude vyžadovat menší rozsah zdrojů v průběhu realizování projektu.:33Norbert KretíkChystají se pane Vačkáři nějaké výrazné změny v politice podpory cestovního ruchu? Jak moc velkou roli v této oblasti hraje spolupráce s Unescem?11:35Jiří VačkářOblast cestovního ruchu bude řízena podle Koncepce rozvoje cestovního ruchu pro období 07–13. Pokud se týká vlastní podpory, MMR bude disponovat v rámci Integrovaného operačního programu cca 2 mld. Kč tzv. „měkkých“ projektů na podporu a rozvoj cestovního ruchu, vedle toho přibližně 0,5 mld Kč disponuje příspěvková organizace Czech Tourism, zejména na propagaci ČR v zahraničí. Pokud se bude týkat infrastruktury projektů, tyto budou podporovány v rámci regionálních operačních programů, kde na toto opatření je k dispozici cca 23 mld Kč. Tyto čísla berte s rezervou, z důvodu výrazného poklesu Eura oproti české koruně.:45Karin HávováDobrý den. Chci se zeptat, při jakém počtu obyvatel se zřizuje nový hřbitov? Počítá se při rozšiřování obcí a nových satelitních městeček s tímto? Lze naopak při poklesu obyvatel obce pod určitou hranici o zrušení hřbitova požádat?11:38Jiří VačkářPro zřizování hřbitovů nejsou dány ažádné normativy. Je to čistě záležitost obce, protože u většiny hřbitovů, které jsou u církevních staveb, tyto jsou také vlastněny a spravovány obcemi. Tzn. skutečně v těchto záležitostech se této věci musí rozhodnout v zastupitelstvu obce. Rušení hřbitovů je záležitost ještě složitější, protože tam by bylo nutno se dotknout občanských práv a pokud o tom budete ještě něco potřebovat vědět, obraťte se na mého pracovníka, dr. Zahájského, ten Vám v této věci podá podrobné informace.:01Petr MagliaVážený pane náměstku,
obracím se na Vás s dotazem, jaké jsou pravomoci zastupitelstva ve vztahu k úředníkům krájského úřadu.
Vedoucí odboru rozvoje KV-kraje sdělil místostarostovi dotčené obce, že výstavbu silničního obchvatu bude prosazovat proti rozhodnutí zastupitelstava obce a že obec svoji námitku proti záměru stavby může uplatnit až v rámci připomínkového řízení k zpracovávanému územnímu plánu kraje, s tím, že obec může lobbovat proti stavbě u jednotlivých krajských zastupitelů, kteří o územním plánu, včetně všech připomínek a námitek, budou rozhodovat.
Proti tomuto vysvětlení vedoucího odboru jsem podal stížnost hejtmanovi, který mi v odpověděl, že postup je v pořádku. Děkuji za odpověď.11:41Jiří VačkářPokud se týká umisťování liniových staveb, tyto jsou řešeny a schvalovány v územním plánu vyššího územně správního celku. Do této záležitosti teď zasáhl nový stavební zákon, takže tyto staveby budou schvalovány v rámci Politiky územního rozvoje ČR, která je v současně době zpracovávána. Územní plány obcí jsou podřazeny pod tyto plány, pochopitelně že, proti jednotlivým liniím staveb dochází k významným protestům dle zásady - dálnici, silnici potřebujeme, ale postavte si ji někde jinde, než u nás. Z tohoto důvodu dochází ke střetům a ke zpožďování a prodražování těchto liniových staveb v ČR, takže naše stavby apatří k jedněm z nejdražších v Evropě. Z hlediska možnosti odvolání, pokud by nebyly dodrženy zákonné podmínky, odvolacím orgánem je MMR.:44B. K.Pane Vačkáři - přinesla nedávná návštěva představitele Světové organizace cestovního ruchu nějaké nové postřehy jichž bude uplatněno při rozvoji cestovního ruchu u nás?11:46Jiří VačkářTato návštěva se konala především proto, že v měsíci květnu v Praze proběhne zasedání evropského výboru této organizace (Evropa v tomto případě je zajímavá, protože končí ve Vladivostoku). Pochopitelně, že uspořádání tohoto výboru má velký význam pro propagaci a popularizaci ČR a věříme, že přinese nejen cenné zkušenosti v oblasti cestovního ruchu, ale také možnost přílivu turistů, zejména z oblasti bývalých zemí Sovětského svazu.:15Pavel KiliánZnamenalo přijetí naší země do schengenského prostoru nějakou změnu v přerozdělování prostředků pro rozvoj regionů?11:49Jiří VačkářVstup do schengenskkého prostoru neznamenal žádné výrazné změny v rozdělování prostředků pro rozvoj regionů, protože hlavní nastvení evropských programů proběhlo již před vstupem do tohoto prostoru.:06Fr. TomasJak moc ovlivnila nepřítomnost pana Čunka chod (činnost) MMR? Nezastavilo to, nebo nezpomalilo některé procesy schvalování? Řídíte se jím nastavených postupů?11:50Jiří VačkářZ hlediska chodu MMR tříměsíční nepřítomnost ministra nezpůsobila žádné závažnější problémy. Pochopitelně, že je logické, že ministerstvo řídí ministr, protože jeho dlouhodobá nepřítomnost by způsobila neřešení některých dlouhodobých a koncepčních záležitostí.:07Petr DlouhýDobrý den, rád bych se zeptal k tématu strukturálních fondů, resp. ROP, zda-li bylo nutné, aby každý kraj měl vlastní operační program, když tyto regiony „nejsou“ koordinovány a každý z nich má své vlastní pravidla a podmínky. Připočteme-li k tomu ještě Program rozvoje venkova (MZe), pak roztříštěnost dotačních titulů zejména pro obce je nepředstavitelná. Např. budu-li starostou obce se 700 obyvateli a budu chtít opravit školu, podávám projekt na kraj do ROP, budu-li chtít postavit ČOV žádám na MZe, resp. SZIF v PRV a bude-li v CHKO, tak podávám žádost na MŽP. Co resort to rozdílné podmínky, systém administrace, žádost, pravidla, hodnocení,… Zdá se Vám tento přístup - rozdělení racionální? Děkuji za odpověď11:51Jiří VačkářPokud se týká regionálních operačních programů - není to tak, že by každý kraj měl svůj program. Reg. operační programy jsou nastaveny na úrovni tzv. NUTS II, tzn. že u dvou krajů se NUTS II rovná kraj, v jednom případě, tj. s- NUTS II Severovýchod - NUTS II se rovná třem krajům a ve zbytku případů NUTS II tvoří dva kraje. Pokud se týká postavení Prahy, tato má s HDP 151 procent průměru Evropské unie na hlavu, čerpá prostředky pouze z Cíle 2 a má specielní programy. Co se týče rozhraní u jednotlivých programů, zejména mezi regionálními operačními programy a Programem rozvoje venkova MZe, byly po dohodě nastaveny hranice následovně: Pro projekty s výjimkou zásobování vodou a čištění odpadních vod byla stanovena hranice 500 obyvatel, tzn. do 500 obyvatel patří do Programu rozvoje zemědělství a venkova a nad 500 obyvatel do ROP. U projektů pro zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod pak byla hranice stanovena na 2000 obyvatel. Pravidla jsou relativně složitá, na druhé straně s ohledem na to, že EU chtěla jednoznačně vymezit, který projekt kam patří, ta situace je taková. Pochopitelně ještě nerozebírám chráněná území, která patří pod MŽP.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].