Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Ekonomika, Politika

Koruna s kľĹí na trh

Koruna s kľĹí na trh

V minulém çísle jsme uveęejnili komentáę o návrhu centrální banky zavést od 1.1.1995 plnou smłnitelnost koruny (Kdy a jak do jámy lvové - Respekt ç.1). Text zmiĄuje nejvśraznłjĘí klady návrhu a zabśvá se i urçitśmi riziky, která jsou s ním spojena. Dnes bychom se chtłli vyjádęit podrobnłji k vłcné podstatł návrhu. ÇNB pęipravila celkem tęi materiály, které budou v prľbłhu ledna konzultovány s ekonomickśmi ministry. První varianta navrhuje zavést k 1.lednu pęíĘtího roku plnou smłnitelnost bez jakśchkoli omezení, druhś návrh poçítá se stejnśm datem, ale navrhuje zachovat nłkteré restrikce v oblasti vśvozu kapitálu. Tęetí varianta nemluví o konkrétním datu a je v zásadł nejopatrnłjĘí. Není tedy zatím aktuální.Jaké platí omezení a co se má zmłnitOd roku 1991 funguje systém tzv. vnitęní konvertibility koruny, kterś byl prvním dľleĹitśm krokem k liberalizaci zahraniçního obchodu a kapitálovśch tokľ mezi naĘí zemí a zahraniçím. Jeho prostęednictvím udrĹuje dosud centrální banka znaçné mnoĹství restrikcí. U vłtĘiny tłchto omezení jsou v nłkterśch pęípadech udłlovány vśjimky.Restrikce se tśkají pęedevĘím błĹného úçtu platební bilance. K nejdľleĹitłjĘím omezením patęí to, Ĺe podniky (právnické osoby) nesmłjí vlastnit devizové úçty. Vyveze-li tedy çeskś podnik zboĹí nebo sluĹby za tvrdou młnu, podléhá nabídkové povinnosti: musí takto získané zdroje nabídnout k odkoupení za koruny komerçním bankám. Obçané - na rozdíl od podnikľ - sice smłjí mít u…

Tento článek je v plném znění dostupný předplatitelům.

Odemkněte si všech 18 článků vydání zakoupením předplatného. Pokud jste již předplatitel/ka, přihlaste se.

Pořízením předplatného získáte přístup k těmto digitálním verzím už v neděli ve 12 hodin:

Respekt.cz
Android
iPhone/iPad
Audioverze

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].