Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Projekt FUTURA

Environmentální poradenství v Praze

Environmentální poradenství si klade za cíl zpřístupňovat objektivní a všestranné informace o životním prostředí.

Environmentální poradenství si klade za cíl zpřístupňovat objektivní a všestranné informace o životním prostředí. Ekologické poradny nabízejí veřejnosti, obcím, malým podnikům a živnostníkům kompetentní rady, návody, pomoc i vedení při řešení každodenních otázek týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Svým působením se snaží o změny chování společnosti ve prospěch příznivějších řešení, například v oblastech efektivního hospodaření s energií, prevence vzniku odpadů, ochrany vod před znečištěním v důsledku činnosti domácností, podpory spotřeby produktů ekologického zemědělství a dalších. Součástí poradenství je i poradna právní. Stále více se projekty environmentálního poradenství v Evropě i v Česku zaměřují na širší kontext udržitelného rozvoje, zejména na úrovni regionální.

Poradenství je poskytované subjekty zpravidla z neziskového sektoru. Specializovaní poradci z různých oborů komunikující v rámci poradenských sítí a snaží se o co největší objektivitu zprostředkovaných informací. Nutným prvkem efektivního poradenství je i znalost reálií konkrétního regionu v oblasti ochrany životního prostředí.

Vyznat se v konkrétních institucích a místní komunální infrastruktuře napomáhá ke konkrétním řešením na úrovni regionu a není nahraditelné běžnými plošnými informačními systémy. Navrhovaná řešení a konzultace jsou založeny na předcházení negativním dopadům.

Občané mají právo být objektivně informováni o možných rizicích, které v dnešní době vznikají, tak, aby se každý mohl rozhodnout pro šetrnější řešení ve prospěch životního prostředí. Není v moci ekoporaden zabývat se technickým řešením odstraňování následků nevhodného a nešetrného chování. Jejich úkolem je informovat a napomáhat občanské iniciativě hledat šetrná řešení zohledňující kromě aspektů ekologických i hlediska sociální a ekonomická.

Obrátit se s jakýmkoli dotazem či problémem z oblasti životního prostředí na environmentální poradnu může každý. Stačí zavolat, poslat e-mail. Na webových stránkách poraden jsou zveřejněny kontaktní údaje a telefonní čísla.

K nejčastěji adresovaným dotazům patří tematika odpadů: jak a co správně recyklovat, kam ukládat vytříděné suroviny a co se s nimi děje, když je odvezou. Dost otázek se také týká biopotravin a ekologických výrobků pro domácnost, jejich kvality, původu, složení.

Časté jsou i osobní návštěvy ekoporaden a přímá diskuse s odborníky při řešení konkrétních problémů. K dalším nabízeným službám veřejnosti patří v prostorách poraden dostupné knihovny se službou výpůjčky knih, časopisů, videokazet, vydaných publikací a článků z řad poskytovatelů informací o životním prostředí.

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt Institut,o.p.s.

Společnost  - Popis - Adresa/ Kontakt

Centrum pro podporu občanů (Arnika) Poradna CEPO (sdružení Arnika) poskytuje právní poradenství, odbornou pomoc, medializaci problémů, pomoc při zakládání a řízení občanských sdružení Zaměřuje se na problematiku ochrany vod a vodních toků, toxické látky a odpady, životní prostředí měst, kácení stromů, právo na informace a účast veřejnosti v rozhodování

Arnika - Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel: 222 781 471, [email protected], http://www.cepo.arnika.org

Zelený Kruh Servis právního poradenství na Zeleném kruhu slouží občanským sdružením i veřejnosti při ochraně životního prostředí a zeleně. Právnické služby jsou poskytovány telefonicky každé úterý a čtvrtek od 10 do 16 hodin, schůzky na objednání.

Zelený Kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel: 222 517 143 EKOLINKA - 222 518 352, [email protected],
Úvod
">
Úvod

Ekowatt – středisko pro obnovitelné zdroje energie Poradenské služby při instalacích a rekonstrukcích obnovitelných zdrojů energie, při změnách zdrojů vytápění, zateplování objektů a aplikaci úsporných opatření, energetické studie, posudky a audity včetně ekonomických rozborů, publikace o energetice, úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, podpora vzdělávání v oblasti energetiky, energetické generely měst a obcí a další dokumenty

Ekowatt, Bubenská 6, 170 00 Praha 7, tel: 266 710 247, [email protected],
Úvodní stránka
">
Úvodní stránka

Nadace Sluníčko První pomoc lidem, kteří chtějí snížit svou spotřebu energie a nevědí, jak na to. Činnost Sluníčka se zaměřuje především na úspory energie při vytápění rodinných domků a chalup. Při bezplatné konzultaci se zájemce dozví, jaké možnosti energetických úspor či využití obnovitelných zdrojů přichází v jeho případě v úvahu.

Nadace SLUNÍČKO, Malířská 6, 17000 Praha 7, tel: 233 381 546, [email protected], http://slunicko.ecn.cz

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].