Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

Ptali jste se Yvony Kreuzmannové

V jaké fázi je transformace příspěvkových organizací a jak jsou v kultuře rozdělovány finanční prostředky? Nejen o těchto tématech jste mohli diskutovat s externí poradkyní ministra kultury.
Související článek - Kolem obchází strašidlo transformace.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Yvona Kreuzmannová

:39Milan VavřínekDobrý den. Z uvedeného článku jsem se mnohé dozvěděl, ale přeci - co je tedy podstatou transformace divadel? Vy jakožto poradkyně ministra kultury nasloucháte problémům ředitelů divadel a předkládáte je ministrovi? Jde tedy nyní hlavně o to, aby zmíněná divadla přežila období než dostanou granty? Nebo se musí pokusit navíc získat podporu města?13:53Yvona KreuzmannováDobrý den, dovolte, abych uvedla svou roli na pravou míru. Od konce roku 2006, kdy jsem předala veškeré pravomoci v divadle Ponec a Tanec Praha, pracuji jako nezávislý expert a byla jsem nejvíce zaměstnána jako externí poradkyně náměstka ministra. Od března 2007 jsem se stala jednou z poradkyň ministra kultury, ovšem vždy jako externistka. Své pozvání k tomuto on-line rozhovoru proto nijak nevztahuji k práci, kterou dělám pro ministerstvo, ale k předchozímu působení v Poradním sboru primátora, který během 1,5-leté složité diskuse vytvořil Kulturní politiku města Prahy a s ní úzce související Grantovou politiku města. Byl to první pokus definovat priority města v oblasti kultury v týmu odborníků s politiky. Návazně mě pozval nový radní pro kulturu ke kulatému stolu nad aktualizací grantové politiky, kde jsem varovala před možnými problémy, které může změna pravidel bez dostatečných analýz přinést.Nyní jsem svědkem jako členka Grantové komise magistrátu právě těch negativních, ale částečně i pozitivních dopadů určitých změn. Nejde tedy o jednorázový problém přežití, ale nastavení jasných a transparentních pravidel, která zajistí vícezdrojové financování kulturních aktivit a zároveň budou motivovat k efektnivnímu managementu.:44Martin KašparKdo všechno by se měl tedy spojit, aby je bylo slyšet? Očekávají divadla i podporu veřejnosti?14:02Yvona KreuzmannováKe spojení řady žadatelů o granty došlo již v roce 2005 a následně 2006, vznikla tehdy Iniciativa pro kulturu a je nadále velmi aktivní, podpora veřejnosti je samozřejmě vždy vítána, ale nemělo by jít o nátlak, nýbrž racionální debatu ke kulturní vizi města.:44Hana PolednovaJste poradkyni ministra (zaroven mate zkusenosti s rizenim divadla), jak se v soucasnosti k nastinenemu problemu stvi ministerstvo? Ocekavaji se nejake pozitivni zmeny?14:04Yvona KreuzmannováMinisterstvo se nyní zabývá transformací vlastních příspěvkových organizací a věřím, že k pozitivním změnám dojde. Každá změna ale přináší i složitá rozhodnutí, která mohou na první pohled vypadat negativně, avšak v dlouhodobé perspektivě pomohou narovnat vztahy a pozici jednotlivých aktérů.:34Petr MiklošChápu to tedy správně, že jde o přesun finanční zátěže z ministerstva na město? Jak moc bude moci ministerstvo zasahovat do rozdělování grantů pro divadla?14:06Yvona KreuzmannováNejde v žádném případě o přesuny, rozpočtové určení daní je dáno zákonem a každá obec se musí starat i o kulturu, leckde je to velká priorita, jinde bohužel zůstává v pozadí. Ministerstvo může pomáhat metodicky, inspirovat závěry Evropské komise (poslední dobou je v ní téma kultury velmi žhavé, odborné studie prokázaly, jak významný ekonomickým faktorem toto odvětví je vedle přidané hodnoty, kterou přináší). Ministerstvo má své grantové systémy s odbornými komisemi, pražský magistrát letos poprvé vytvořil grantovou komisi pouze z odborníků, což samo o sobě je velký pokrok.:57Dalibor ReványZ textu článku mám dojem, že o věci rozhoduje až příliš mnoho lidí (chápu zájem o průhlednost procesu, ale někdy je to ku škodě), jde tedy v současnosti o rozmístění, rozdělení kompetencí, nebo je tooto již vyřešeno?14:10Yvona KreuzmannováDvanáctičlenná komise na téměř 700 grantových žádostí ze všech uměleckých oborů není velké číslo. Její kompetence byly novým radním posíleny, přesto veškerá závěrečná rozhodonutí zůstávají zcela logicky v rukou politiků. Daří se tedy vnést do procesu více odbornosti, což považuji za velmi důležité.:29Aleš PetříkůMám to brát tak, že se Vy budete snažit „strašidlo transformace“ zkulturnit? S jakými návrhy přicházíte? Chcete divadlům vybojovat alespoň nějakou jistotu?14:12Yvona KreuzmannováStrašidlo transformace je mediálně zajímavý titulek, ale jde o postupné odbourávání reziduí minulého režimu, čímž příspěvkové organizace určitě jsou. Nejsou motivovány k efektivnějším výsledkům, nejsou většinou financovány vícezdrojově a tudíž příliš spoléhají na svého zřizovatele. Nezávislé subjekty (nezávislost je dána samostatností správních orgánů, nikoli finanční) se musí mnohem více snažit shánět prostředky z více zdrojů, obhajovat svou práci a prokazovat její efektivitu. Přitom nejsou "v soutěži " s příspěvkovkami na stejné úrovni, přestože některé dosahují i lepších výsledků. To lze změnit jen dlouhodobým procesem transformace, která mjusí vycházet z analýz a promyšlené vize nejen střednědobé, ale i dlouhodobé. Naší snahou je začít takovou vizi pro jednotlivé obory nastiňovat.:01Josef BalvínCo konkrétně je pod pojmem transformace zahrnuto?14:16Yvona KreuzmannováJde o přechod na jinou právní subjektivitu, která přenáší více zodpovědnosti na subjekt, nikoli zřizovatele. To je logický trend a považuji ho za správný. Pohybujeme se na poli veřejně prospěšných služeb v kultuře, proto ze stávající legislativy se jako optimální jeví model o.p.s. tzn. obecně-prospěšné společnosti. Zakládání subjektů podle Obchodního zákoníků je problematické a může vyvolat negativní reakci až u Evropské komise, která přísně sleduje způsob nakládání s veřejnými prostředky.:37Lenka MádlováPřeji pěkný den.
Mne by v souvislosti s tématem zajímalo, kdo vlastně určuje cenu vstupenek? Je to na vedení divadla, součástí žádosti o grant a nebo o tom rozhoduje někdo mimo divadlo? A smí pak divadlo podle ohlasu hry cenu vstupného měnit?14:19Yvona KreuzmannováCenová politika je čistě v rukou divadla resp. pořadatele. Při veřejných slyšeních žadatelů o granty nad 1 mil. Kč bylo některým subjektů vytýkáno, že nasazují ceny příliš nízké, obavy o příliš vysoké vstupné se neobjevily.Dost mě to překvapilo, protože pamatuji, že když jsme poprvé na prestižní zahraniční těleso jako vyvrcholení festivalu nasazovali vstupné nad 1.000 Kč, aby se vůbec náklady daly nějak pokrýt, velmi jsme se obávali, kdo bude schopen takovou cenu zaplatit.Přístupnost kvalitního umění nejširší veřejnosti je pro mne rovněž kritériem.:57Roman DernátJakou možnost obrany divadla mají? Mohou se proti rozhodnutí magistrátu nějak odvolat? Jsou přizváni k diskusi? Jak Vy osobně vidíte vývoj letošní „nejisté sezóny“? Děkuji za odpověď.14:23Yvona KreuzmannováVývoj letošní je obdobný jako loni, zpoždění je však důsledkem srpnového rozhodnutí Rady města pozastavit grantová řízení kvůli absurdní žalobě pana Kratochvíla na porušování hospodářské soutěže. Tady je právě třeba dbát na rozdíl mezi podnikatelskými subjekty, které usilují o maximální zisk a podle toho vybírají tituly, umělce a stanoví ceny (což je v pořádku a leckdy mají i dobré výsledky) a vedle nich subjekty neziskové, tzv.NGO (non governmental organizations), které poskytují veřejně-prospěšné služby v kultuře a dosáhnou-li případného zisku, musejí ho reinvestovat do další činnosti. Těm mají být určena grantová řízení a to za jasných a transparentních podmínek i povinností (zveřejnit výroční zprávu včetně finančních toků atd.). Divadla a další subjekty se loni staly jakýmsi rukojmím podnikatelů a pochopitelně všichni reagovali. Granty však byly vyhlášeny pozdě, komise pracuje velmi intenzivně, ale není šance dojít v systému schvalování k výsledku dříve než koncem února. Byla totiž povinná veřejná slyšení (2 dny), 3 - 4 dny vkuse jedná komise (každý z téměř 700 grantů je probírán zvlášť a hlasuje logicky všech 12 členů, nikoli pouze ti, co dávají stanoviska za svůj obor), pak návrhy projedná výbor pro kulturu, pak Rada a pak vše nad 200 tis.Kč Zastupitelstvo…Takže nemáme šanci věci urychlit, jen zlepšit.:24Pavel UrbánekV článku je uvedeno, že při rozhodování o podpoře kulturních akcí jsou představitelé ODS a ČSSD vždy jednotní a pro svá rozhodnutí neuvádějí důvody. Proč? Je to přece jasný podpora neprůhlednosti konání zastupitelů. Máte možnost, nebo spíše chcete i tuto praxi nějak změnit?14:32Yvona KreuzmannováTo co píšete je příklad tzv. partnerství, které je v rukou politiků. Naší snahou bude dát alespoň odborná doporučení pro zásadní akce vhodné k partnerství města. Grantová komise však projednává případné návrhy Výboru na změny, takže je zde zpětná vazba u všech grantů.:40B. NeradováJsou podle dokumentu Koncepce kulturní politiky z roku 2006 přednostně podporovány neziskové projekty? Co když se z neziskového projektu stane ziskový, ovlivní to další rozhodování o přidělení financí?14:34Yvona KreuzmannováNeziskovost je podmínkou skupin 2,3 a 4, pokud by se žadatel dostal do zisku, musí poměrnou část grantu vrátit. To je plně v souladu s rozpočtovými pravidly, které stanovuje Ministerstvo financí. Nově letos magistrát zavedl tzv. dotaci na vstupenku (skupina 1) a s tou je velký problém. Mohlo by zde dojít k porušování pravidla „de minimis“, což je v kompetenci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože je otevřena i ziskovým subjektům. Celou věc je proto třeba důkladně analyzovat. Stane-li se z neziskového projektu ziskový, nemá už jednoznačně důvod žádat o veřejné dotace.:44Milena SámkováJste tedy v poradním týmu primátora, jako externistka radíte ministrovi, ze své minulosti máte zkušenosti a jistě víte o čem mluvíte, jaká váha je však Vašim radám přikládána? Nemáte být prostým odůvodněním toho, že radní nemusí své rozhodnutí odůvodnit? Že pak zkrátka řenou, že odborníci byli přizváni a to zaručuje správnost rozhodnutí - tečka!?14:38Yvona KreuzmannováObavy z toho, aby si odborníky nevzali někteří politici jako své alibi, samozřejmě kolují od počátku dialogu, který mezi odbornou veřejností a politickým vedením města začal. Problém vidím i v tom, jakým způsobem jsou odborníci vybíráni i nominováni, letošní první ryze odborná komise vyvolala řadu rozporuplných reakcí a ocitla se v ní jména, která žádné zásadní profesní organizace nenavrhly. Vyvolá to pak dojem, že vás snadno mohou někteří členové komise spříznění s politiky přehlasovat. To je způsob manipulace, s nímž se velmi těžce bojuje. Snahou těch, kteří mají v kultuře kredit a přijali v komisi členství, pak nutně musí být trvat na argumentech a sledovat dodržování pravidel - pasivní rezistence nikam nevede. Můj pohled je taqkový, že když nepovedeme dialog s politiky, nemáme šanci něčeho dosáhnout a situace se může i nadále zhoršovat. Měli bychom proto vést konstruktivní dialog a zároveň respektovat pluralitu názorů. Všechny uváděné dokumenty jsou výsledkem kompromisů. Pluralita je i v tom, že každý odborník má své názory na politiku a proto by právě kultura měla zůstat maximálně apolitická.:53Jiří VedralV odpovědi na dotaz co si představit pod pojmem transformace uvádíte, že jde o zvýšení zodpovědnosti subjektu, nikoliv zřizovatele, nemělo by jít spíše také i o navýšení pravomocí? Mám to chápat tak, že ředitel divadla bude mít větší zodpovědnost, ale rozhodovat za něj opět bude úřad? Co konkrétně Vás nejvíce trápilo v době vedení divadla Ponec?14:48Yvona KreuzmannováZodpovědnost je jednoznačně spojena i s větší samostatností, tedy vyššími pravomocemi k rozhodování. Právě i v tom má transformace velký význam - úřad by měl být pouze kontrolním mechanismem, kontrolovat lze naplnění výkonnostních ukazatelů (počty produkcí, premiér, návštěvnost apod.) a hospodaření. Umělecké záležitosti jsou plně v kompetenci vedení subjektu.
Problémem je ovšem stávající legislativa, která moc šancí pro transformaci nenabízí. I proto ministerstvo znovu otevírá otázku veřejno-právní instituce, která v našem právu není zakotvena.
Co mě trápilo? Já se dívám na věci pozitivně, takže skutečnost, že poslední velký deficit měl Ponec v roce 2004 a pak už se dařilo vždy dojít k vyrovnanému rozpočtu, byla velmi povzbudivá. Trápila mě asi nejvíc diskriminace neziskovek - vím, že je to silné slovo, ale opravdu je těžké chápat, že ani po 17 letech tvrdé práce se skvělými výsledky nemáte aspoň špetku jistoty, že budete moci kontinuálně pracovat za solidních podmínek. Řadě kolegů tak dochází energie, řada dobrých aktivit pomalu zaniká. A taky mi opravdu vadil nezájem médií o současné umění, v mém případě o současný tanec. Fakt, že Česká televize nemá jediný pořad o současném tanci, považuji za ostudu.:43Ladislav PostaPisete, ze chcete dosahnout zefektivneni managementu - muze divadlo najmout odbornika na ziskavani financnich prostedku? Jakehosi lobbistu? Bylo by toto divadlu umozneno? Mam totiz pocit, ze na hlavu lidi, kteri by meli vytvaret kulturni produkty pada cim dal vice urednicke rutiny.14:57Yvona KreuzmannováMáte pravdu, např. v USA taková funkce je, říká se jí development director, nesmírně to pomáhá k samotné umělecké práci. Divadlo to učinit může, jediný problém může mít - jak ho zaplatit:) Mně nezbývalo, než ji vykonávat sama, vidím však, že např. moji nástupci už to sotva mohou zvládat.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].