Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Domov

Volby za tři neděle

29.dubna začala volební kampaň. Poběží až do 14.hodiny 6.června. Potom už bude zakázána "volební agitace pro politické strany slovem, písmem, zvukem a obrazem ve státních veřejných informačních prostředcích /nejasná formulace - platí to i pro noviny, které vlastní různé politické strany a ne stát?/, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise a v jejich bezprostředním okolí".

29.dubna začala volební kampaň. Poběží až do 14.hodiny 6.června. Potom už bude zakázána „volební agitace pro politické strany slovem, písmem, zvukem a obrazem ve státních veřejných informačních prostředcích /nejasná formulace - platí to i pro noviny, které vlastní různé politické strany a ne stát?/, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise a v jejich bezprostředním okolí“. Od 1.června bude zakázáno zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění. Ještě tři týdny se bude každá ze stran snažit získat co nejvíc hlasů. Stran je třiadvacet, každá má nárok na čtyři hodiny vysílání v TV. Celkem 92 hodin. Volební seriál, jaký nemá v Evropě obdoby. Moci se veřejně vyslovit po tolika desetiletích, jak opojné. Jen maličkost: má každý na čtyřhodinovou argumentaci? Tak trochu Kocourkov

Vnější stránka voleb vypadá, jako bychom dávno žili v demokratickém státě. A zatím je ten stát teprve kdesi za obzorem a jestli se na něj vůbec vyhoupne, bude otázkou právě těchto voleb.Koho to vůbec budeme volit? Poslance trojího druhu, čili do urny půjdou tři různé volební lístky, barevně odlišené (samozřejmě můžete hodit jen jeden či dva nebo taky žádný, podle chuti, ne však víc než tři). Do Sněmovny lidu, do Sněmovny národů a do České (či Slovenské) národní rady. Obě sněmovny, každá po 150 poslancích, tvoří federální parlament, národní rady jsou českým (200 poslanců) či slovenským (150 křesel) parlamentem. Jasná věc: parlament, to znamená přijímání a pozměňování zákonů včetně toho nejvyššího, t.j. ústavy. Čili budeme volit lidi, kteří odhlasovávají zákony. Sněmovny jsou dvě m.j. proto, aby při hlasování o otázkách týkajících se vztahů obou národů nebyli početně slabší Slováci automaticky přehlasováni.Koho a co si to ale vlastně budeme určovat? Parlament je nejvyšší orgán, nad nímž už nikdo nestojí. Je ztělesněním vůle obyvatel. Nejen že přijímá zákony a tím určuje, co každý z nás smí a co nesmí, jak má co vypadat a jak fungovat, co bude považováno za dovolené a co se bude trestat. Kontroluje také vládu, která se mu musí kdykoli zodpovídat, volí prezidenta.A poslanec? Každý z těch lidí má nesmírná práva, která, pokud jich opravdu užívá, mu dávají fantastické možnosti. Možnosti pro potřeby jeho voličů, t.j. každého z vás. Má je výlučně proto, aby mohl jednat za vás tam, kde se vám nedostane sil, kde se docela obyčejně bojíte. Máte právo za ním zajít a říct: Žádám, pane poslanče, abyste za mě udělal, zjistil mi nebo zařídil to a to. Právě proto ho totiž volíte.Volíte samozřejmě jeho stranu, určitý program a představu o společnosti. Dnes volíte mezi návratem k zlému snu, návratem ke komunistické nadvládě, a mezi společností, která se bude postupně utvářet podle představ, jaké většina z nás o normální evropské společnosti má.Zároveň však volíte jednotlivce, jakýchsi sedm statečných v počtu 650, kteří vás mají zastupovat a kteří jsou k tomu nadáni výsadami, o jakých jste možná ani neslyšeli:Poslanec se může zeptat kteréhokoli člena vlády na jakýkoli problém a ten mu musí dát do 30 dní odpověď a vysvětlení.Poslanec může přijít do kteréhokoli úřadu, továrny, školy nebo nemocnice a tam ho musejí přijmout a odpovědět mu na jeho otázky. Může se zúčastnit jejich schůzí a shromáždění.Poslanec nesmí být obviněn a trestně stíhán, chrání ho poslanecká imunita (ke stíhání je třeba souhlasu předsednictva či mandátního a imunitního výboru parlamentu).Poslanec nesmí být během svého mandátu a ještě dva roky po něm propuštěn z práce (leda se souhlasem předsednictva FS).Při cestování do ciziny se na něj nevztahuje celní kontrola.V současné době je uvolněn z práce, přičemž dostává od zaměstnavatele průměrný plat (který parlament podniku, pokud o to požádá, proplatí). V budoucnu budou poslanci zřejmě profesionálové, placení přímo parlamentem.Budeme tedy volit politické síly, ovšem zosobněné lidmi, kteří budou nadáni zvláštními pravomocemi.

Jak budou voleni?

Volby se budou konat ve 12 krajích republiky. V každém z nich budeme vybírat do obou sněmoven a do jedné národní rady kandidátku jedné strany či volební koalice. Kandidátku, t.j. jmenný seznam stranou navržených kandidátů. Většinou to budou její členové, ne však nutně. Vedle jména lze uvést kandidátovu politickou příslušnost, či že je nezávislý. Každá strana tedy v ČSFR představí třikrát 12 kandidátek.Volby se budou konat pouze na československém území; na lodích, velvyslanectvích apod. tato možnost není. Tento aspekt je často kritizován: desetitisíce emigrantů, kteří vesměs fandí novému vývoji (nemluvě o montérech, lodnících a nových velvyslancích) budou zbaveni práva volit. Leda by přijeli na volební akt domů - urny najdou na všech hraničních přechodech nebo mohou volit v kterémkoli jiném místě po předložení čs. pasu.Často zmiňovaným důvodem bývá, že budou při volbách vybíráni kandidáti za ten který čs. kraj a nebylo by jasné, ža který by mohli volit lidé žijící v cizině. Jinou příčinou může být to, že na mnoha zastupitelských úřadech je stále staré osazenstvo, spojené se starým vnítrem, a že by nebyla zaručena věrohodnot výsledků. Určitě by se to dalo nějak vymyslet, trestní zákon třeba říká, že za maření přípravy a průběhu voleb bude dotyčný potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta; volební zákon se teď už ale měnit nedá. Nechť všichni, kdo žijí za hranicemi a komu záleží na příštím uspořádání tohoto státu, přijedou, pokud mohou, aspoň na den do CSFR.

Jak daleko s přípravami

V současné době už byla ustavena ústřední volební komise (každá strana zde má dva zástupce), krajské i okrskové volební komise. Do posledně jmenované může každá strana delegovat jednoho zástupce a komise musí být nejméně tříčlenná. Pro představu: okrsek představuje zhruba tisíc voličů. Komise budou bdít nad regulérním průběhem voleb a provedou sčítání hlasů. Každá strana už jmenovala své kandidáty a pustila se do volební kampaně.Tisknou se volební průkazy, legitimační a hlasovací lístky, které každý volič dostane domů do tří dnů před volbami. Spolu s nimi dostane každý i letáček se základními informacemi. Vyrábějí se rovněž plenty, volební schránky, nádoby na nepoužité hlasovací lístky, pečetidla a pečetní hmota (okrsků bude přes tisíc a v každém musí tohle všechno být).

Sčítání

Jakmile volby v sobotu 9.6. úderem druhé odpoledne skončí, začnou okrskové komise sčítat hlasy a udělené preference (t.j. zakroužkovaná čísla u kandidátů). Sčítání bude neveřejné. Podle předpokladu bude v okrscích ukončeno večer a výsledky předány na okres. Tam se vše ověří, sečte, převede na počítačové diskety a do rána odešle na krajskou pobočku Výpočetní techniky. Po sečtení půjdou údaje do ústředí, takže v neděli večer bychom snad měli vědět, kolik lidí hlasovalo a  kolik která strana obdržela hlasů. Čili hlavní výsledky voleb.Jelikož okresy budou své výsledky posílat i přímo na ústředí, předpokládá se, že od nedělního dopoledne se budou částečné výsledky objevovat v televizi. Pokud bude toto masmédium pracovat jako jeho západní seriozní kolegyně, měly by se na obrazovkách celý tento den střídat komentáře, debaty, záběry z míst a okresů s nově přicházejícími dílčími zprávami.Na jména zvolených kandidátů si ale ještě pár dní počkáme. Snad do středy. Proč?Z počtu odevzdaných hlasů se vypočítá 5% v každé republice a strany, které této hranice nedosáhly, se vyřadí. S jejich hlasy se už dál nepracuje.Počet platných hlasů v republikách a pak v krajích se vydělí počtem křesel ( mandátů) a tak se zjistí, kolik hlasů připadne v kraji na jedno křeslo. Podle hlasů odevzdaných té které straně se určí, kolik strana obdrží v kraji křesel, a tudíž i jména poslanců. Budou to první z kandidátní listiny nebo ti, jejichž pořadové číslo zakroužkovalo alespoň 10% voličů strany v kraji. Zjistit preference podstatně prodlouží celkový výpočet. Tím skončí tzv. první skrutinium (sčítání).Zbyde však pár neobsazených křesel (podle některých odhadů 10%, podle jiných i 20%). O těch se rozhodne v tzv. druhém skrutiniu. Proč?Předpokládejme, že v jednom kraji bude na jedno křeslo (mandát) potřeba 100.000 hlasů. Jedna strana jich obdrží 275.000, druhá 124.000, třetí 368.000 atd. Čili obdrží dvě, jedno a tři křesla. Zůstane však navíc 75.000, 24.000 a 68.000 hlasů a pár neobsazených křesel. Taková situace bude v každém kraji. Co s tím?Zbylé hlasy se na republikové úrovni sečtou, vydělí počtem dosud neobsazených mandátů a rozdělí mezi strany. Ty totiž do druhého skrutinia sestaví ze jmen kandidátů nezvolených v prvním skrutiniu novou českou a slovenskou listinu, ze které zase obdrží křesla ti první v pořadí. Na listině mohou být pouze jména z krajských kandidátek sestavených před volbami, žádné nové jméno se zde už nesmí objevit, ovšem pořadí kandidátů si určí vedení každé strany. Je jasné, že o těch pár zbylých křesel bude ohromná tlačenice.Druhé sčítání by měly počítače zvládnout za pár hodin, takže snad ve středu večer či ve čtvrtek 14.června ráno bychom měli znát všechna jména nových poslanců i procentuální zastoupení stran.

Po volbách

Brzy po volbách se dá předpokládat, že vláda podá demisi, na základě volebních výsledků se vytvoří vláda nová a do čtyřiceti dnů dojde k volbě prezidenta.Jelikož je pravděpodobné, že žádná ze stran nedosáhne nadpoloviční většiny, začnou jistě horečná jednání o různých přesunech a koalicích. V téhle chvíli se rozběhne pravý politický boj, nastoupí komplikované strategie. Ukáže se, kam až lze v touze po moci jít, s kým se lze dát dohromady a koho naopak opustit. V té chvíli začnou vycházet na povrch skrývaná spojenectví, začnou padat škrabošky určené pro předvolební vábení. Skutečné záměry stran začnou nabývat výraznějších obrysů.Je možné, že se zvoleným silám podaří udržet politickou kulturu na stejné úrovni, jako se pohybovala dosud. Je možné, že události půjdou dál evoluční cestou směrem k relativně uvědomělé občanské společnosti, kde většina obyvatel a jejich představitelů bude mít na mysli zájmy celku a kdy je bude schopna prosazovat klidnou, demokratickou cestou.

Věcem pravé jméno

Je ale také možné, že vypukne politikaření a boj o moc, o obsazování ministerstev a jiných postů, že někteří předáci rádi zapomenou, kdo vedl podzimní revoluci, kdo riskoval nejvíc a díky komu se teď mohou jejich strany vůbec ucházet ve svobodných volbách o voličské hlasy.Aby bylo jasno: listopad vedlo Občanské forum, největší riziko prvních týdnů nesli jeho lidé v Laterně Magice a ve všech rodících se OF v republice, a za možnost svobodných voleb vděčí každý občan této republiky především OF. Jakož i za možnost cestování, bezvízový styk, za svobodu tisku, shromažďování. Jakož i za zrušení StB a odbourání všudypřítomného strachu. Jakož i za zlomení páteře absolutní moci dědičné „šlechty“. Nazývejme věci pravým jménem.Předtím tu bylo několik stran (v Čechách tři, na Slovensku také) a pokud vím, bylo jejich politickým programem buď „prosazování předvoje pracujících KSČ“ nebo „uskutečňování závěrů sjezdu KSČ“.

Drozdi a třešně

Od listopadu se mnoho změnilo, ovšem je to jen pár měsíců. Nejsnáz se vždycky mění fasáda. Nezapomínejme na uplynulých čtyřicet let. Když někdo tvrdí, že je pro svobodu tisku a volný tok informací a přitom po celou svoji existenci zuřivě cenzuroval, co mu padlo pod ruku, a zakazoval přísun jakéhokoli zahraničního tisku, kdy vytvořil takovou atmosféru, že člověk vezoucí si z ciziny jedny noviny se třásl hrůzou, že páchá zločin, nevěřím vlastním uším. A i když si na ně pověsím jejich třešně, nevěřím o nic víc. Není přece možné, aby lidé zapomněli, aby byli tak hloupí.Některé strany se prý změnily. Jsou pro dialog, pluralitu názorů, proti monopolu moci. Tak se vyjadřují na veřejnosti.Mezi svými ale slovník nějak mění. Ing.Rosecký, vedoucí ekonomického odboru KSČ, třeba na konferenci v Semilech vysvětluje svým přívržencům takto upřímně předávání majetku strany:"Co se týče té vaší nešťastné ústředny, otočte to, vy přece ústřednu jako nechcete, předejte ji na zdravotnictví. Klidně jim tu ústřednu dáme, ale něco za něco. Tak třeba ONV za to, že mu dá okresní výbor strany barák do majetku, ať na deset let zajistí sály pro bezplatné schůzování. A uvidíte, jak se jim to nebude líbit. Oni v první fázi na tuhle vějičku skočí, to se jim to líbit bude, a za měsíc zjistí, že ne. Já uvedu konkrétní případ. V Lounech byl barák okresního výboru strany, majetek strany. Tak jsme ve čtvrtek přišli a řekli jsme: my ho nechcem, přátelé, my netrváme na tom, že strana tady bude něco vlastnit, my ho nechcem. Ale za těchhle a těchhle podmínek. Za dva měsíce zaplatili milión sedm set tisíc provozních nákladů, národní výbor je na dně a teď nám ho vrátili. Okresní finanční správa proplatí nájem… Já přece musím dostat tlak veřejnosti od sebe. Já přece nemůžu v těch barákách jít na situaci, kdy mi tam budou stát před volbama denodenně lidi a skandovat: komunisti pryč z toho baráku. To by se mi vůbec nelíbilo. Tak ať jdou skandovat na národní výbor. Já za to nemůžu, že národní výbor finančně na ten barák nemá."Nebo jak vidí pan Rosecký problém tisku před volbami? "Sovětská strana nám má dodat tři tisíce tun papíru, tak to nedodá státu, ale dodá to straně."To jen tak malá připomínka, jak se kdo změnil či nezměnil. Nezapomeňte, šiřte, opakujte do omrzení naivkům a prosťáčkům: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Nalítne hodně drozdů na těch pár třešní, které se tváří tak lákavě červeně?

Informace o volbách

Všechny informace vám podají krajské volební komise sídlící v budovách KNV. Jsou v nich zástupci všech kandidujících stran a hnutí.- Od 7.června začne v hotelu Paříž v Praze fungovat volební tiskové středisko. Akreditace začíná 4.6. ve 12 hod.- Ústřední volební komise sídlí ve Valdštejnské ulici Praha 1, tel. 535 503 nebo 530 268 komise ovšem není personálně zařízená na udělování informací široké veřejnosti.- Všechny podrobnosti ohledně voleb se lze dočíst v Zákonu o volbách do Federálního shromáždění, který byl publikován i v denním tisku.- K volbám existuje i několik brožurek: „Příručka pro přípravu voleb“, kterou vydalo Fed.  ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra ČR, „Pokyny pro organizaci volebních dní“, vyd. Fed. statistický úřad, ministerstvo vnitra ČR a  další- Konečně každý dostane spolu s hlasovacími lístky domů i informační letáček.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 10/1990 pod titulkem Volby za tři neděle