stanislav mecl, helena valkova, pavel zeman, lenka bradacova, schuze ustavne pravniho vyboru psp cr, spindleruv mlyn, 4.9.2014 • Autor: Respekt

Respekt • Despekt